16장 상관접속사, 부정형동사

상관접속사

od … od (…또는 …)
nek … nek (…도 …도 아닌)

Me havas nek hundo nek kato. 개도 고양이도 없다.

sive … sive (…거나 …)
lore … lore (…고 …)

… sive domo, sive steli, sive dezerto, to quo beligas oli esas nevidebla!
집이든, 별이든, 사막이든, 그것들을 아름답게 하는 것은 보이지 않는 법이지!

ne nur … ma (…뿐만 아니라 …)

Elu esas ne nur afabla, ma anke honesta. 그녀는 상냥할 뿐만 아니라 정직하다.

부정형동사

동사를 부정형동사 형태로 바꾸면 한 시점에 일어나는 사건을 나타낸다. 동사 어미를 시제에 따라 다음과 같이 바꾸며, 기본형일 때와 마찬가지로 마지막 음절에 강세를 준다.

 • -ar 현재; 기본형과 같다.
  • opinionar audar pezi (발소리를 듣는다고 주장하다)
 • -ir 과거
  • memorar klozir la pordo (문을 닫은 것을 기억하다)
 • -or 미래
  • esperar vidor sua kuzino (자신의 사촌을 볼 것을 희망하다)

부정형동사의 주어를 나타낼 수도 있다.

Me vidis ilu fugar (나는 그가 도망치는 것을 보았다.)

접사

-ach 저질, 퇴폐, 반감

 • ridar 웃다 –  ridachar 비웃다
 • populo 사람들 – populacho 대중, 오합지졸
 • drinkachar 과음하다

-ari 받는이

 • legacar 상속하다 – legacario 상속받는 사람
 • sendario 받는이

-atr 유사

 • dolca 단 – dolcatra  달짝지근한
 • bluatra 푸르스름한

-ed 양

 • taso 컵 – tasedo 한 컵 분량
 • manuo 손 – manuedo 한 움큼

-end -할, -해야하는

 • problemo solvenda 풀어야 할 문제
 • Me havas nulo facenda. 나는 할 게 없다.

La muso e la leono

Leono dormis en sua kaverno; cirkum lu trupo de gaya musi ludis. Una de li jus esis kliminta sur salianta rokaji, falis ad-infre e vekigis la leono qua retenis lu per sua grandega pedo. «Ho ve», la muso pregis, «esez jeneroza a me kompatinda, ne importanta kreuro! Me ne volis ofensar tu, me nur facis mispazo e falis de la rokajo. Quale mea morto utilesos a tu? Lasez me vivar, e me volas esor gratitudoza a tu dum mea tota vivo!» «Forirez!» la leono dicis jeneroze e lasis la museto forkurar. Ma pose lu ridis e dicis: «Gratitudoza! Ton me dezirus vidar, quale museto povus manifestar sua gratitudo a leono. To ne semblas esor posibla.»

Pos kurta tempo la sama muso kuris tra la foresto e serchis nuci por su. Subite lu audis la plendala mujado dil leono. «Lu certe esas en danjero!» la muso parolis en su ed iris a la loko, de qua la mujado sonis. Ibe lu trovis la jeneroza leono cirkumplektita da forta reto quan la chasisto pozabis injenioze por kaptar per to granda animali granda e forta. La kordi tante kontraktesabis, ke la leono povis uzar nek sua denti nek la forteso di sua pedi por lacerar li.

«Vartez, amiko,» la museto dicis, «cakaze me povas helpar probable maxim bone.» – Lu adkuris, trarodis la kordi, qui entravis lua avana pedi, e pos ke li esis libera, la leono laceris la cetera reto e riatingis tale sua libereso per la helpo dil museto di qua vivon olim lu ipsa sparis sualatere.

(Aesopos)

Nobla esez la homo, helpema e bona, nam to distingas lu de omna enti, quin ni konocas.

(J. W. Goethe)

이도 위키낱말사전

Du komercala letri

Sioro Zahn e kompanio
mashin-fabrikerio
Mannheim (Germania)

Milano, 16a marto 19..

Me dankas vu pro la sendo dil precolisto. Nuntempe agrokultival mashini demandesas tante multe, ke me devas balde riplenigar mea magazino. Nia kompristo vizitos vu pos kelka dii; il havas la komiso komendar pasable granda nombro de mashini, se vu grantos konvenanta rabato ed avantajoza pagokondicioni. Specale me bezonas motor-plugili, semo-mashini, falcho-mashini, fen-rastili e drash-mashini.
Konsiderante la plucheresko extraordinara pro la transporto-preco ed importaco-taxo, me nur povas komprar, se la preco kalkulesos kom la maxim basa posible. Me ja recevis avantajoza ofri de Angli firmi; tamen me havas l’espero agreabla, riligar per ica kompro la relati aferala qui existis ante la milito inter nia firmi, por la profito di la du parti.

Kun granda estimo,

Giovanni Rienzi
Dante-strado 17
Milano (Italia)


Sioro P. Thorbecke
Rembrandt-placo 11
Amsterdam (Nederlando)

Mainz, 8a februaro 19..

Vua sendajo del 29a januaro arivis hodie. La vari esas nereprochebla, pezo e nombro esas justa. Me komisis la Rhenana banko asignar a vu la sumo de 2864 florini. Me pregas vu, quik sendar a me la sequanta vari: 500 kilogrami de rizo, singla kg po 4 mark; 100 kg de kakao, maxim bona qualeso; 200 kg de saguto; 220 kg de Braziliana kafeo; 90 kg de teo, mezvalora mixuro; 4000 buxi de lakto sukrizita; 360 kg de fromajo de Edam; 50 litri de palmoleo; fine 5 kg de pipro muelita.
Koncerne la preci me fidas a vu pro mea multyara experienco pri la loyaleso di vua firmo, e me supozas, ke la livrajo esos tam bona kam la lasta.

Kun respektoza saluti,
vua devota
Walter Schurz

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s